Mgr. Irena Křivánková
Advokátní kancelář

"Ignoratia legis neminem excusat"

Profil advokátní kanceláře

Advokátní kancelář Mgr. Ireny Křivánkové vznikla v roce 1998 po úspěšném absolvování advokátní zkoušky. Kancelář patří mezi menší typ českých advokátních kanceláří a vyznačuje se individuálním přístupem ke klientům. V průběhu celého zastupování se klientům věnuje advokátka Mgr. Irena Křivánková, která se dlouhodobě specializuje na zastupování klientů ve věcech rodinného a občanského práva. Administrativu a provoz kanceláře zajišťuje asistent advokátky. Sídlo advokátní kanceláře naleznete na Zámeckém náměstí ve Frýdku-Místku.

Rodinné právo

Rozvod, péče o děti, výchova a výživa dětí, výživné manželky, výživné rozvedené manželky, příspěvek na výživu neprovdané matky, nároky neprovdané matky spojené s těhotenstvím a slehnutím, určení a popření otcovství, osvojení, pěstounská péče, majetkové právo manželské, problematika bydlení pro dobu po rozvodu, kompletní vypořádání společného jmění manželů po rozvodu

Občanské právo

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví, držba, vydržení, vydání bezdůvodného obohacení, náhrada škody, nájemní a podnájemní právo

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, obhajoba na základě plné moci i dle ustanovení soudu, a to i u zvlášť závažných trestných činů

Smlouvy

Smlouvy o úschově, smlouvy o zápůjčce, nájemní smlouvy, uznání dluhu, uznání závazku, dohody o narovnání sporných nároků, dohody o změně obsahu smlouvy, zástavní smlouvy

Pracovní a obchodní právo

Výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, dohoda o zrušení pracovního poměru, pracovní spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, porušování pracovně právních předpisů, žaloby o zaplacení mzdy a náhrady mzdy, žaloby o neplatnost pracovního poměru

Převody nemovitostí

Kupní smlouvy o převodu nemovitostí/movitých věcí, darovací smlouvy o převodu nemovitých/movitých věcí, směnné smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene/ služebností, zástavní smlouvy

Dědické a správní řízení

Zastupování dědiců v dědickém řízení

Přestupkové právo

Zastupování v přestupkovém řízení

Naše advokátní kancelář rovněž spolupracuje s odborníky příbuzných služeb a činností a to exekutory, notáři, daňovými poradci atd. Také v případě potřeby zajistíme znalce za účelem vypracování příslušného znaleckého posudku.